หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

MASTER OF ENGINEERING
INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND MANAGEMENT

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
KASETSART UNIVERSITY

SHARE US

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

" ก้าวไปสู่วิศวกรมืออาชีพสร้างความแตกต่างด้วยหลักสูตรที่เน้นการบริหารและเทคโนโลยีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ "

เกี่ยวกับโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้าง และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบอาชีพในสาขานี้จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นความก้าวหน้าทางวิชาชีพทำให้วิศวกรต้องรับบทบาทในการบริหาร และการจัดการที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและทักษะในการบริหารจัดการไปพร้อมกัน

messageImage_1698120076015
messageImage_1698132915113

ความสำคัญ

การผลิตวิศวกรที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ และประยุกต์เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเพื่อเป็นวิศวกรอาชีพที่พร้อมจะบริหารองค์กร โดยองค์ความรู้จากหลักสูตรจะสามารถนำสังคมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนและประยุกต์ใช้ได้กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต

ทุนการศึกษา

ทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิต แผน ก (วิทยานิพนธ์)

จำนวน 5 ทุน ทุนละ 81,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คงเหลือ 191,000 บาท

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย
ยกเว้นค่าเทอม
-
24,000 บาท
33,000 บาท
24,000 บาท

หมายเหตุ: วิธีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน คัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ภาคต้นโดยโครงการฯ จะทำการยกเว้นค่าธรรมเนียม  โครงการฯ และค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ภาคปลายเป็นต้นไป

ทุนการศึกษาทำวิจัย สำหรับนิสิต แผน ก (วิทยานิพนธ์)

ทุนทำวิจัย อัตราคนละ 10,000 บาท/คน

ทุนเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ สำหรับนิสิต แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

ทุนเผยแพร่ผลงาน ในกรุงเทพมหานคร      อัตราคนละ 3,000 บาท/เรื่อง
ทุนเผยแพร่ผลงาน ในต่างจังหวัด                อัตราคนละ 5,000 บาท/เรื่อง
ทุนเผยแพร่ผลงาน ในต่างประเทศ                อัตราคนละ 20,000 บาท/เรื่อง

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เกียรติประวัติและรางวัล

คณะผู้บริหาร

คณาจารย์

ทำเนียบนิสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้