โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาใบคะแนน (Transcript)
  2.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ฉบับที่ระบุปริญญา พร้อมระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
2.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยกิตการเรียนตั้งแต่ ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ฉบับ
  2.3 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
  6.1 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
  6.2 สำเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อผู้สมัคร "รับรองสำเนาถูกต้อง"


  • สอบถามโทร. 02-561-3466 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
  • หมายเหตุ :
            1. โปรดเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนสมัครออนไลน์ และต้องเตรียมเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อพร้อมพิมพ์ใบสมัคร
            2. ต้องใช้ Crome ในการกรอกใบสมัคร
            3. หากไม่พร้อมพิมพ์ใบสมัคร ให้กด save as pdf ก่อน แล้วจึงนำไปพิมพ์ (วิธี save as คลิกที่นี่)

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ขยายวันรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14  ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2560  (ไม่เสียค่าใบสมัคร)
  • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  • สอบถาม รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ คุณกลาง Tel. 098-539-3656   Line id : 0985393656
  • สอบถาม การกรอกใบสมัครออนไลน์ คุณต๋อง Tel. 086-767-4979  Line id : ps.tong
  • เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิกที่นี่