โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
กรรมการ
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ผศ.ดร.ปิยนุช  เวทย์วิวรณ์
อ.ดร.เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วราสกุล

กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  มาลัยกฤษณะชลี
รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการดำเนินงาน
รศ.ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ
ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล
อ.ดร.รังสรรค์  วงศ์จีรภัทร
อ.ดร.สุสิทธิ์  ฉายประกายแก้ว
อ.พ.ท.ดร.สรวิศ  สุภเวชย์

กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์