แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งตอบโจทย์ประชากรผู้ใช้บริการในพื้นที่โครงการทั้งปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้นประชาชนจึงเป็นผู้กำหนดความต้องการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานว่ามีความต้องการในรูปแบบใด และยังขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการด้วย
    แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานใช้เงินลงทุนที่สูง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การจัดหาเงินลงทุนโครงการ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้เงินภาษีรายได้ของประเทศ/ท้องถิ่น ,รัฐระดมเงินจากประชาชน เช่น การออกพันธบัตร  การระดมเงินกู้ในประเทศ ,การให้เอกชน (ไทยและต่างชาติ) ลงทุนฝ่ายเดียว แล้วเอกชนเก็บค่าบริการ , รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หรือ การกู้เงินระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ลงทุนโครงการมีจำกัด
    ดังนั้นภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีวิธีการในการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของโครงการ สำหรับ หลักเกณฑ์ ทฤษฎี การจัดลำดับความสำคัญโครงการโดยทั่วไปใช้ตัวชี้ทางเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน ได้แก่ Internal Rate of Return (IRR) , Benefit - Cost Ratio (B/C) และ Net Present Value (NPV) สำหรับโครงการที่เน้นประโยชน์ ทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อม ต่อประชาชนในพื้นที่ มากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อาจใช้หลักเกณฑ์ต่างออกไปในการวิเคราะห์ก็ได้
แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สามารถแบ่งออกเป็น 4 สาขาหลักๆ ดังต่อไปนี้

    1) สาขาขนส่ง เช่น ทางด่วน ถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ สะพาน อุโมงค์ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น
    2) สาขาพลังงาน  เช่น โรงผลิตไฟฟ้า  ระบบข่ายสายไฟแรงสูง เขื่อนพลังน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงแยกก๊าซ
    3) สาขาสาธารณูปการ  เช่นระบบน้ำประปา โรงบำบัดน้ำเสีย ระบบฝังกลบขยะ ระบบป้องกันน้ำท่วม
    4) สาขาสื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียมสื่อสาร
        นอกจากนี้สามารถแบ่งออกเป็น Hard Infrastructure ซึ่งหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ และ Soft Infrastructure ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กร

รายงานวิชาสัมมนา (01217597) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร รายงานโดยกลุ่ม 3/2558 www.pe.eng.ku.ac.th

แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาขาการขนส่ง
เศรษฐกิจประเทศไทย
ตัวอย่างโครงการขนส่งที่ก่อสร้าง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมบรรยายวิชาสัมมนา
ประวัติวิทยากรบรรยายสัมมนา
สมาชิกกลุ่ม 3