โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
เรื่อง : Transportation Infrastructure Development In Thailand Go Green Or Go Gray
โดย : ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (วิศวกรรมขนส่ง) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT
วันที่ : 14 ตุลาคม 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 9
งานวิชาสัมมนา ประจำปี 2560
วิชาสัมมนา ปี 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551 / 2550 / 2549
เรื่อง : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย : ศ.ดร.วิโรจน์  รุโจปการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ : 19 สิงหาคม 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 2
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
เรื่อง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย : ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชาติ สุภชัยพานิชพงศ์ วิศวกร ระดับ 11 สำนักรองผู้ว่าการวิศวกรรม เลขานุการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน กฟภ.
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 1
เรื่อง : การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลและการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย : ดร.ทัศนีย์  เนตรทัศน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย : นายอนิรุทธ์ ลดาวดี นักธรณีวิทยา สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ : 2 กันยายน 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 4