งานวิชาสัมมนา ประจำปี 2560
วิชาสัมมนา ปี 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551 / 2550 / 2549
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
Transportation Infrastructure Development In Thailand Go Green Or Go Gray
เรื่อง : Transportation Infrastructure Development In Thailand Go Green Or Go Gray
โดย : ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (วิศวกรรมขนส่ง) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT
วันที่ : 14 ตุลาคม 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 9
เรื่อง : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย : ศ.ดร.วิโรจน์  รุโจปการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ : 19 สิงหาคม 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 2
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เรื่อง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย : ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชาติ สุภชัยพานิชพงศ์ วิศวกร ระดับ 11 สำนักรองผู้ว่าการวิศวกรรม เลขานุการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน กฟภ.
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 1
เรื่อง : การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลและการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย : ดร.ทัศนีย์  เนตรทัศน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย : นายอนิรุทธ์ ลดาวดี นักธรณีวิทยา สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ : 2 กันยายน 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 4
การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลและการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เรื่อง : โครงข่ายระบบรางของประเทศไทยและภูมิภาค
โดย : นายสุชัย รอยวิรัตน์  ผู้จัดการโครงการ/ที่ปรึกษาพิเศษด้านรถไฟ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่ :  7 ตุลาคม 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 8
โครงข่ายระบบรางของประเทศไทยและภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง : การบริหารจัดการน้ำ กรณีตัวอย่าง : โครงการแก้มลิงลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์
โดย : คุณพิพัฒน์ เตียวต๋อย วิศวกรด้านแหล่งน้ำ/ชลประทาน บจก.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
วันที่ :  26 สิงหาคม พ.ศ.2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 3
เรื่อง : วิศวกรรมปฐพีและฐานราก
โดย : คุณโกมิลย์ ชัยรัตนงามเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิค บจก. เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนทส์
วันที่ : 
จัดทำโดย : กลุ่ม 10
เรื่อง : การบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานและการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้งาน
โดย : คุณประสงค์   ธาราไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ :  9 กันยายน 2560
จัดทำโดย : กลุ่ม 5