โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
เรื่อง : กรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
โดย : ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ : 3 กันยายน 2559
จัดทำโดย :  กลุ่ม 3
เรื่อง : เทคนิคและวิธีในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร
โดย : พ.ท.ดร.อ.สรวิศ  สุภเวชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
วันที่ : 10 กันยายน 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 2
เรื่อง : Geotechnical for Geo-hazard Management
โดย : รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ : 24 กันยายน 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 6
เรื่อง  : การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กรณีศึกษา การประเมินโครงการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย
โดย : ดร.ณัฏฐกิษฐ นบนอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ : 22 ตุลาคม 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 7

เรื่อง : แนวคิดในการออกแบบและวางผังเมืองที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
กรณีศึกษา:ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา
โดย : รองศาตราจารย์ ดร. ดุษฎี ทายตะคุ อาจารย์ประจำ General Education, Chulalongkorn University Researcher, Department of Housing Development, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 4
เรื่อง : การวางแผนระบบขนส่งทางราง
โดย : ดร.สรินธร วิญญูประดิษฐ์ สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 9
เรื่อง : การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และทางด้านการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานคร
โดย : นายกิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มประสานการอนุญาตสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
  และ นายประสิทธิ์ สถาปนฤทธิ์ หัวหน้า กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 2 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 10
เรื่อง : ฐานรากลึกและกำแพงกันดินสำหรับงานรถไฟฟ้า
โดย : ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 1
เรื่อง : กฎหมายผังเมือง
โดย : นายอาสา  ทองธรรมชาติ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 3 ธันวาคม 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 5
งานวิชาสัมมนา ประจำปี 2559
เรื่อง : ระบบขนส่งมวลชนทางราง กับการพัฒนาเมือง
วันที่ : 29 ตุลาคม 2559
จัดทำโดย : กลุ่ม 8